Nyomtatványok (5)

Rendkívüli/Méltányos rendkívüli települési támogatás

Rendkívüli települési támogatásban részesülhetnek azok a személyek, akik önmaguk, vagy családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, valamint a támogatás kifizetésének elmulasztása krízishelyzetet eredményez.

 

Csatolandó:

pdfRendkívüli_és_méltányos_települési_támogatás.pdf elnevezésű formanyomtatvány

pdfVagyonnyilatkozat.pdf elnevezésű formanyomtatvány

  

Lakhatást segítő támogatás

A lakhatást segítő támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Az önkormányzat a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a közös költséghez támogatást nyújt. A támogatást elsősorban természetbeni szociális támogatás formájában és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a szociális hatóság mérlegelése alapján a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

 

Csatolandó:

  pdfLakhatást_segítő_települési_támogatás.pdf elnevezésű formanyomtatvány

  pdfVagyonnyilatkozat.pdf elnevezésű formanyomtatvány

 

Egészségügyi támogatás

Az egészségügyi kiadásokhoz nyújtott támogatás a szociálisan rászorult személyek részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. A támogatás nyújtható a társadalombiztosítási támogatásba befogadott gyógyszerekre, gyógyászati segédeszközökre, valamint az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra, amelynek szükségletét a háziorvos igazolja. A háziorvos igazolását a szociális hatóság továbbítja a szakértőnek, aki megvizsgálja az igazolásban feltüntetett havi rendszeres gyógyító ellátás iránti szükséglet megalapozottságát.

 

Csatolandó:

pdfEgészségügyi_települési_támogatás.pdf elnevezésű formanyomtatvány

docHáziorvosi_igazolás.doc elnevezésű formanyomtatvány

pdfVagyonnyilatkozat.pdf elnevezésű formanyomtatvány

 

Hátralékcsökkentési támogatás

Hátralékcsökkentési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére, a háztartás tagjai által lakott lakás lakhatási kiadásait támogató komplex szolgáltatás egyik eleme, amelynek keretében a szolgáltatás igénybevételére jogosult személy meglévő tartozása kiegyenlítése céljából támogatásban, továbbá a szolgáltatás további elemeként havi lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó lakhatást segítő települési támogatásban, valamint a jövőbeni hátralékok felhalmozásának elkerülése céljából hátralékkezelési tanácsadásban részesülhet. Hátralékcsökkentési támogatásban részesülhetnek azok a személyek, akik a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapon belül, legalább három havi (közüzemi díjtartozás, lakbérhátralék) hátralékot halmoztak fel és a hátralék összege a 30.000.-Ft-ot meghaladja, de nem éri el az 1.500.000.-Ft-ot, vagy a közüzemi szolgáltatásukat kikapcsolták, illetve akik részt vesznek a Csibész Családvédelmi Központ hátralékkezelési tanácsadásában.

 

Csatolandó:

pdfHátralékcsökkentési_települési_támogatás.pdf elnevezésű formanyomtatvány

pdfVagyonnyilatkozat.pdf elnevezésű formanyomtatvány

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének és a tankönyvek ingyenes vagy kedvezményes igénybevételére, valamint a természetbeni támogatásra (Erzsébet-utalvány) a mindenkor hatályos jogszabályban foglaltak értelmében.

 

Csatolandó:

docRendszeres gyermekvédelmi kedvezmény.doc elnevezésű formanyomtatvány

 

 

Köztemetés

A köztemetés az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetését jelenti. A halálesetről való tudomásszerzést követően az eljáró szerv megvizsgálja, hogy van-e, illetőleg fellelhető-e az elhunyt személy eltemettetésére köteles személy. Köztemetésre akkor kerül sor, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik vagy nem tud gondoskodni. A köztemetés költsége hagyatéki terhet képez.

 

 

Igazolás védendő fogyasztó részére

Védendő fogyasztónak minősülnek azon szociálisan rászoruló vagy fogyatékossággal élő természetes személyek, aki vagy akinek háztartásában élő személy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben vagy települési lakhatást segítő támogatásban részesül. A fogyasztónak a kedvezmény igénybevételéhez intézkednie szükséges a szolgáltatónál történő nyilvántartásba vételről, valamint az igazolás kiállításához szükséges formanyomtatvány szolgáltatótól történő beszerzéséről.

 

 

Szociális önkormányzati bérlakás ügyek

Szociális bérlakást az önkormányzat pályázat útján, valamint lakásjuttatási névjegyzék alapján biztosíthat. Pályázat útján történő bérbeadás esetében a pályázat kiírása a Képviselő-testület Népjóléti Bizottságának hatáskörébe tartozik. A pályáztatást nyilvános eljárással kell lebonyolítani, mely során a pályázati kiírás, a pályázat benyújtására vonatkozó információk nyilvánosságra kerülnek, megjelenik a helyi médiában, kifüggesztésre kerül, elérhető a Polgármesteri Hivatal honlapján, stb. A pályázaton benyújtott lakásigények az üres, illetve megüresedő, valamint az önkormányzat tulajdonában újonnan bekerül lakásállományból elégíthetők ki. Lakásjuttatási névjegyzék alapján bérbe adható lakás annak a személynek, aki érvényes bérbevételi ajánlatot nyújtott be és szociális alapon bérbe adott lakásra jogosult. A névjegyzékben szereplők lakásigényei a Havanna lakótelepen található üres, illetve megüresedő, valamint az önkormányzat tulajdonába újonnan bekerült típuslakások állományából elégíthetők ki.

Súlyos szükséghelyzet alapján (bírósági végrehajtás miatti lakáskiürítés – kivéve Budapest XVIII. kerületi önkormányzat felé fennálló tartozás esete –, el nem hárítható természeti károk, stb.) lehetőség van krízislakás bérbeadására, melyről a Képviselő-testület Népjóléti Bizottsága dönt. Ezen lakások száma nagyon csekély, általában komfort nélküli, egyszobás, felújításra szoruló, kis alapterületű lakások. A krízislakás csak átmeneti megoldást jelent (egy év időtartamra, előbérleti jogot nem adó bérleti szerződés köthető), emellett az igénylőnek hosszú távú megoldási lehetőséget kell keresnie, figyelemmel kell kísérnie a pályázat, valamint a névjegyzék útján történő lakáshoz jutási lehetőségeket.

 

Csatolandó:

 

 

docxbérbevételi_ajánlat.docx

pdfMéltányolható_lakásigény-2.pdf

docKrízislakás iránti kérelem.doc

 

Helyi lakásépítési (vásárlási) támogatások

Az Önkormányzat a lakáscélú támogatás rendszerének keretén belül lakásépítési helyi támogatást, és fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatását biztosíthatja. A lakásépítési helyi támogatás olyan visszatérítendő, kamatmentes kölcsönként biztosított egyösszegű támogatás, amely Budapest Főváros XVIII. kerület közigazgatási területén lévő lakótelek, új vagy használt lakás megszerzéséhez, beleértve ingatlan tulajdoni hányadának, valamint az önkormányzat által elidegenítésre kerülő üres lakás forgalmi értéken történő megszerzését is, lakás építéséhez, lakás emeletráépítés, tetőtér-beépítés útján és egyéb módon történő létesítéséhez, lakás bővítéséhez, korszerűsítéséhez, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 8. pontja szerinti felújításához nyújtható. A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása olyan vissza nem térítendő, egyösszegű támogatás, amely Budapest Főváros XVIII. kerület közigazgatási területén lévő magántulajdonú lakás építéséhez (ideértve tetőtér-beépítéssel, emeletráépítéssel és nem lakás céljára szolgáló helyiség lakássá történő átalakításával történő önálló lakás építését), értékesítés céljára épített, illetve építtetett lakás vásárlásához, magánszemélyektől történő lakás vásárlásához, az önkormányzat által elidegenítésre kerülő üres lakás forgalmi értéken történő megvásárlásához nyújtható.

 

Csatolandó:

docHelyitámFiatalházas-nyomtatvány.doc

docHelyi_támogatás_tájékoztató.doc

docFiatal_házas_tájékoztató.doc

 

 

 

Tájékoztató

a szociális bérlakás bérbevételi ajánlatának benyújtásához

Műszaki Csoport

Csatorna közművesítés hozzájárulás megfizetése

pdfLetöltés

Csatorna közművesítés hozzájárulás részletfizetés iránti kérelem

pdfLetöltés

Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem díjfizetési adatlapja

pdfLetöltés

Kezdési (burkolatbontási) közútkezelői hozzájárulás kérelem

pdfLetöltés

Építéshatósági csoport

Környezetvédelmi Csoport

Panasz bejelentő űrlap

 pdfLetöltés

 

Fakivágás iránti kérelem

pdfLetöltés - pdf

docxLetöltés - docx

Zajkibocsátási határérték kérelem 

pdfLetöltés

Vízjogi fennmaradási engedély tájékoztató és kérelem elhelyezése

pdfKUTAK_BEJELENTESI_HATARIDEJE_2023. december 31.
pdfA vízjogi engedélyezési eljárásokhoz szükséges dokumentáció tartalma a 41/2017. (XII.29.) BM rendelet szerint
pdf Vízjogi fennmaradási engedélyeztetéssel kapcsolatos tájékoztató – 2020
pdfVízjogi fennmaradási engedélykérelem adatlap – 2020
pdfAktualizált tájékoztató a települési önkormányzat jegyzőjének kutak engedélyezése

 

 

 

 

 

Vagyon- és Lakásgazdálkodási csoport

Közterület-használat iránti kérelem

Az illetékekről szóló 1990. évi CXIII. törvény 2011. november 30-tól hatályos módosításai szerint az első fokú közigazgatási eljárásért 3000,- forint illetéket kell fizetni. Ez alapján a közterületek használatának engedélyezésére vonatkozó eljárások lefolytatásához is 3000,- forintos illetékfizetési kötelezettség merül fel a kérelmezők részéről. A kérelmet formanyomtatvány kitöltésével lehet benyújtani, mely megtalálható itt:

pdfLetöltés

 

Lakásokkal kapcsolatos nyomtatványok

Vagyonnyilatkozat pdfLetöltés

Kérelem bérleti szerződés meghosszabbítására pdfLetöltés

Önkormányzati bérlakásba befogadás pdfLetöltés

Lakáscsere 2. pdfLetöltés

Adatlap lakáscsere szerződéshez pdfLetöltés

 

Formanyomtatvány társasházi törvényességi felügyeleti eljárás megindításához (tájékoztatóval együtt)

pdfLetöltés

 

TÁJÉKOZTATÓ

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet alatti engedélyköteles tevékenységek, valamint az ellenőrzött bejelentések eljárás lefolytatásainak szabályait módosította.Az engedélyköteles tevékenység, valamint az ellenőrzött bejelentés elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül az ügyfélkapu útján, elektronikus űrlap útján, általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján, valamint az e-mail útján megtett bejelentés. Az e-mail útján tett bejelentést az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre kell megküldeni, amely a beérkező bejelentésről automatikus visszaigazolást küld.A bejelentésnek az engedélykérelemre vonatkozó - jogszabályban előírt - adatokat kell tartalmaznia.A bejelentést a hatóság a jogszabályban előírt határidőn belül elbírálja, melyről értesítést küld a bejelentő részére.

 

Igazgatási Osztály

Állattartási engedély iránti kérelem Letöltés

Ebtenyésztés iránti engedély Letöltés

Ebösszeíró adatlap Letöltés

Ebösszeírás tájékoztatója Letöltés

Működési engedély iránti kérelem/Bejelentés kereskedelmi tevékenység folytatásáról Letöltés

Napi fogyasztási cikket árusító üzlet bejelentése Letöltés

Nyilatkozat (a működési engedély jogosultjának személyében történő változás esetén) Letöltés

Zenés, táncos rendezvény bejelentése Letöltés

Nyilatkozat (A telepengedély jogosultjának személyében történő változás esetén) Letöltés

Kérelem telepengedélyköteles ipari tevékenység folytatásának engedélyezéséhez Letöltés

A bejelentésköteles ipari tevékenység folytatásáról szóló bejelentés adatlap Letöltés

Üzlet megszűnésének bejelentése Letöltés

Ipari/szolgáltató tevékenység befejezésének bejelentése Letöltés

Bejelentés kereskedelmi tevékenység befejezéséről Letöltés

Az üzletben forgalmazott termékkörök módosításának bejelentése Letöltés

Szálláshely-szolgáltató tevékenység bejelentése Letöltés

Nyitvatartási idő módosítás bejelentése Letöltés

Központi címregiszterrel kapcsolatos kérelem Letöltés

 

Adó Osztály

Adóigazolás iránti kérelem Letöltés

Kitöltési útmutató a telek- és építményadó nyomtatványokhoz Letöltés

Építményadó 2015. Letöltés

Építményadó 2016. Letöltés

Építményadó 2017. Letöltés

Építményadó 2018. Letöltés

Építményadó 2019. Letöltés

Építményadó 2020. Letöltés

ADATBEJELENTÉS a reklámhordozó utáni építményadóról 2018 Letöltés

ADATBEJELENTÉS a reklámhordozó utáni építményadóról 2019Letöltés

ADATBEJELENTÉS a reklámhordozó utáni építményadóról 2020 Letöltés

Meghatalmazás Letöltés

Adó- és értékbizonyítvány kérelem Letöltés

Adó-és értékbizonyítvány kiállítására vonatkozó ügymenetleírás Letöltés

Telekadó 2015. Letöltés

Telekadó 2016. Letöltés

Telekadó 2017. Letöltés

Telekadó 2018. Letöltés

Telekadó 2019. Letöltés

Telekadó 2020. Letöltés

Bevallás az előrehozott helyi adóról 2018. Letöltés

Bevallás az előrehozott helyi adóról 2019. Letöltés

Bevallás az előrehozott helyi adóról 2020. Letöltés

Kiegészítő lap az építményadó, illetve a telekadó adatbejelentéséhez 2018. Letöltés

Kiegészítő lap az építményadó, illetve a telekadó adatbejelentéséhez 2019.Letöltés

Kiegészítő lap az építményadó, illetve a telekadó adatbejelentéséhez 2020.Letöltés

Bevallás a gépjárműadóról 2018 Letöltés

Bevallás a gépjárműadóról 2019 Letöltés

Bevallás a gépjárműadóról 2020 Letöltés

Egyéb adóügyi nyomtatványok

Túlfizetésre, téves befizetés visszatérítése, illetve átvezetés iránti iránti kérelem Letöltés

Jogi személy vagy egyéb szervezet fizetési könnyítési, mérséklési kérelme Letöltés

Természetes személy adózó valamint az adók módjára behajtandó köztartozás megfizetésére kötelezett személy részletfizetési kérelme Letöltés

Természetes személy adózó fizetési könnyítési kérelme Letöltés

Természetes személy adózó, valamint az adók módjára behajtandó köztartozás megfizetésére kötelezett személy mérséklési kérelme Letöltés

 

 

A magánfőzés szabályainak 2016. január 1-jét követő változásairól

Felhívás tájékoztató >>

A bejelentési és bevallási nyomtatványok letölthetőek innen:

Letöltés - Bejelentési nyomtatvány

Letöltés - Adóhatósági igazolás iránti kérelem

Anyakönyvi és Hagyatéki Osztály

pdfKérelem anyakönyvi kivonat kiállítása iránt
pdfHagyatéki nyilatkozat

Építéshatósági Osztály

Az elektronikusan indított építéshatósági kérelem esetén az eljárási illetéket a következő bankszámlára kell átutalni:

10918001-00000002-39950996

vagy IBAN HU 29 1091 8001 00000002 3995 0996

A megjegyzés rovatban minden esetben kérjük az építési tevékenységgel érintett ingatlan címét és helyrajzi számát feltüntetni, ellenkező esetben a befizetés igazolása kétségessé válik. Nem minősül elektronikusan indított eljárásnak ha a kérelmet az ügyfél az ügyfélszolgálaton nyújtja be.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál vezetett vállalkozó kivitelezői névjegyzékről Az 1997. évi LXXVIII. Építési törvény 39. § (2) alapján üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet (a továbbiakban: vállalkozó kivitelezői tevékenység) az folytathat,

  • akinek az építőipari kivitelezői tevékenység a tevékenységi körei között szerepel, továbbá
  • kivitelezési tevékenységhez alkalmas székhellyel, illetve telephellyel rendelkezik,
  • aki rendelkezik az általa folytatott kivitelezési tevékenységi körének megfelelő szakképesítéssel, vagy legalább egy vele tagsági, alkalmazott, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló (pl.: megbízás) ilyen szakképesítéssel rendelkező szakmunkással és
  • aki az 1997. évi LXXVIII. Étv. 39/A § alapján az építési hatósági engedélyhez kötött tevékenységek folytatása esetén felelős műszaki vezetői feladatok ellátására alkalmas személyt alkalmaz munkaviszonyban, tagsági, vagy megbízási jogviszonyban.

Minden vállalkozó kivitelezői tevékenységet folytatni kívánó vállalkozás és egyéni vállalkozó köteles az erre irányuló szándékát a vállalkozó kivitelezői névjegyzéket vezető Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához bejelenteni. Köteles továbbá az EGT tagállamokból, a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező valamennyi szolgáltató határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő vállalkozó kivitelezői tevékenységét az MKIK -hoz bejelenteni.

Azon vállalkozások/vállalkozók, akik kivitelezői tevékenységüket 2009. október 1-je előtt már folytatták, illetve megkezdték, azok ezen bejelentésüket legkésőbb 2010. január 31-ig kötelesek megtenni. Azon vállalkozások/vállalkozók, akik kivitelezői tevékenységüket 2009. október 1-je után kezdik meg, azok bejelentésüket a kivitelezői tevékenység megkezdését követő, legkésőbb 5 munkanapon belül kötelesek megtenni.

A bejelentés módja:

Az elektronikus regisztrációs segítő szoftver segítségével az adatlapot ki kell tölteni, kinyomtatni, majd a cégszerű aláírás után postai úton be kell küldeni az MKIK Építésügyi Regisztrációs Iroda - 1054 Budapest, Szabadság tér 7. címre.

Számítógéppel nem rendelkező ügyfelek vagy az MKIK-nál, vagy a területi kamarák ügyfélszolgálatain ingyenesen beszerezhető, nyomdai úton előállított nyomtatvány kitöltése és cégszerű aláírása után, postai úton nyújthatják be regisztrációs kérelmüket az MKIK Építésügyi Regisztrációs Iroda 1054 Budapest, Szabadság tér 7. címre, vagy személyesen is benyújthatják valamennyi területi kereskedelmi és iparkamara ügyfélszolgálatán.

Letöltés - Napló összesítő lap