Így döntöttek a képviselők december 16-án

Written by  2011.02.10.
Az önkormányzat képviselő-testületének december 16-i ülésén született rendeletek, határozatok. Részletes elemzés.

Rendeletek

A képviselő-testület 16 igen szavazattal és 5 tartózkodás mellett az önkormányzat 25/1995. (VIII.31.) számú Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének módosításával megalkotta 41/2010. (XII.21.) számú rendeletét. Az önkormányzati feladatok hatékony végrehajtása, a megfelelő munkamegosztás kialakítása érdekében a testület informatikai és minőségügyi tanácsnokot, kiemelt rendezvények és testvérvárosi kapcsolatok felügyeletével megbízott tanácsnokot választott.
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és építési szabályzatáról szóló 60/2006 (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosításával a 42/2010. (XII.21.) számú rendeletét 18 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta a testület. A teljes közművel ellátott építési telkeken: a) kialakult beépítésű lakóterületen, 600 m2-t meg nem haladó telken legfeljebb két lakás, e felett három lakás, a Ganzkertváros területén csak abban az esetben, ha az egy lakásra jutó telekhányad nagyobb, mint 400 m2, b.) újonnan alakított lakóterületen 800-1000 m2 teleknagyságig legfeljebb 4 lakás, a felett 200 m2-enként további 1-1 lakás alakítható ki. A rendelet a kihirdetés napját követő 30. napon lép hatályba. (A rendelet előírásait a kihirdetést követő ügyekben kell alkalmazni.) 
A képviselő-testület 12 igen szavazat és 7 tartózkodás mellett megalkotta az önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 43/2010. (XII.21.) számú rendeletét. A szabályozás alapja a jogszabályi rendelkezés, célja a folyamatosság fenntartása, a pénzügyi zavarok elkerülése. Ennek elérését legjobban olyan szabályozás segíti, mely egyrészről a működés pénzügyi feltételeit, a polgármesteri hivatal és az önállóan gazdálkodó intézmények likviditását biztosítja, másrészről a költségvetés elfogadásáig a kötelezettségvállalásokat és a kiadásokat korlátozza annak érdekében, hogy a költségvetés elfogadásáig a körülményekhez képest maximális döntési szabadságot fenntartsa.
A testület felhatalmazást adott a polgármesternek az önkormányzat bevételeinek folytatólagos beszedésére és a kiadások meghatározott feltételekkel történő teljesítésére, valamint a kiadások teljesítéséhez szükséges pénzügyi műveletek végrehajtására. A testület felhatalmazást adott továbbá az önállóan gazdálkodó intézmények bevételeinek folytatólagos beszedésére és a kiadások meghatározott feltételekkel történő teljesítésére az önállóan gazdálkodó intézmények útján. Az önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodási bevételeinek főösszegét 3.355 millió forintban, a kiadási főösszegét 4.375 millió forintban, a hiányát 1.020 millió forintban határozta meg. A költségvetési hiányt 1.020 millió forint rövidlejáratú, illetve rulírozó hitel felvételével kell finanszírozni. A nem önkormányzati intézmények, alapítványok, egyéb szervezetek az átmeneti gazdálkodás időszaka alatt egész évre kiható önkormányzati kötelezettséget csak képviselő-testületi felhatalmazás alapján vállalhatnak. Jóváhagyott, illetve folyamatban lévő önkormányzati fejlesztési feladatokhoz kapcsolódóan kifizethetők a 2010. évi december 31-i záró pénzkészlet állomány erejéig a tényleges teljesítésnek megfelelően a képviselő-testület hatályos határozatai szerinti kötelezettségek. A jóváhagyott, folyamatban lévő fejlesztési feladatoknál a szerződésmódosítás nem irányulhat a megkötött szerződés 2011. évi ütemének a növelésére.
 
A testület 19 igen szavazattal a 21/1996 (IX. 10.) számú önkormányzati rendelet módosításával egyhangúlag megalkotta a helyi kisebbségi önkormányzatok kapcsolatáról, a képviselő-testület és a helyi kisebbségi önkormányzatok egyes feladat-jogköréről és a nemzetiségi és civilügyi tanácsnokról szóló 44/2010. (XII.21.) számú rendeletét. A kisebbségi önkormányzatok az önkormányzat közreműködésével kötelesek minden év október 31. napjáig összeállítani a következő év költségvetési koncepcióját, és három munkanapon belül megküldeni azt Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzatának. A koncepciót a képviselő-testület megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés készítésének további munkálatairól.
 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008 (II. 01.) számú önkormányzati rendelet módosításával a képviselő-testület 18 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta 45/2010. (XII.21.) számú rendeletét.    
A rendelet módosítását az átmeneti gondozásért fizetendő személyi térítési díj meghatározásánál figyelembe vett szempontrendszer módosítása tette indokolttá. Az átmeneti gondozásért fizetendő személyi térítési díj mértékének meghatározása a családban nevelkedő gyermekek száma mellett már nem a fizetésre kötelezett havi jövedelmének, hanem a fizetésre kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelemnek a figyelembevételével történik. Így a megállapított személyi térítési díj jobban áll arányban a fizetésre kötelezett és családja jövedelmével.
 
Határozatok
 
A testület 13 igen szavazat, 5 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadta Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepcióját, és felkérte a polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetést ennek figyelembevételével, valamint a koncepció részét képező ütemtervnek megfelelően állítsa össze.
 
+A képviselő-testület 13 igen szavazat, 6 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett döntött arról, hogy a Humán Sztráda Nonprofit Kft-vel kötött ellátási szerződést 2011. június 30. napjával megszünteti. A testület felkérte a polgármestert, hogy ezzel kapcsolatban intézkedjen, valamint kötelezte a Humán Sztráda Nonprofit Kft-t, hogy a 2011. január 1. napjától 2011. június 30. napjáig terjedő időszakra vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolóját 2011. augusztus 31-ig nyújtsa be.
 
+Egyhangúlag 20 igen szavazattal elfogadta a testület a Csibész Gyermekjóléti és módszertani Központ módosított és egységes szerkezetbe foglalt szakmai programját.
 
+A képviselő-testület 14 igen szavazat és 5 tartózkodás mellett meghatározta a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek 2011. évre vonatkozó teljesítmény-követelmények alapját képező céljait (kiemelt, speciális, eseti).
 
 
+Az alapító okiratok módosításáról 18 igen szavazattal, egyhangúlag hozott határozatot a képviselő testület. (Aprók Falva Óvoda, Dráva Óvoda, Cseperedő Óvoda - Kindergarten Cseperedő, Mocorgó Óvoda, Hétszínvirág Óvoda, Zenevár Óvoda, Napraforgó Óvoda, Nyitnikék Óvoda, Csemete Óvoda, Vándor Óvoda - Kindergarten Vándor, Zöld Liget Óvoda, Vackor Óvoda - Kindergarten Vackor, Szivárvány Óvoda, Napsugár Óvoda, Pitypang Óvoda, Robogó Óvoda, alatti Bóbita Óvoda, Eszterlánc Óvoda, Kerekerdő Óvoda, Gyöngyszem Óvoda, Ady Endre Általános Iskola, Bókay Árpád Általános Iskola, Brassó Utcai Általános Iskola, SOFI, Csontváry Kosztka Tivadar Általános és Alternatív Iskola, Darus Utcai Általános és Magyar-Német Két Tannyelvű Iskola, Dohnányi Ernő Zeneiskola, Eötvös Loránd Általános Iskola, 1. sz. Etalonsport Általános és Sportiskola Pestszentlőrinc, Gulner Gyula Általános Iskola, Kandó Téri Általános Iskola, Kapocs Általános és Magyar-Angol Két Tannyelvű Iskola, Kassa Utcai Általános Iskola, Kastélydombi Általános Iskola, Kondor Béla Általános Iskola, Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola, Pitagorasz Általános Iskola, Táncsics Általános és Német Nemzetiségi Iskola, Vajk-sziget Általános Iskola, Vörösmarty Mihály Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola és Gimnáziuma, Hunyadi Mátyás Gimnázium, Pestszentlőrinc -Pestszentimrei Felnőttek Gimnáziuma és Továbbképző Központja, Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény, Nevelési Tanácsadó, Karinthy Frigyes Gimnázium, GESZ.
 
+Az oktatási intézmények módosított pedagógiai programjáról jóváhagyó határozatot hozott a képviselő-testület.
 
+Az önkormányzat képviselő-testülete 20 igen szavazattal, egyhangúlag hozzájárulását adta a Napsugár Gyermekei Alapítvány székhelybejegyzési kérelméhez.
 
+Pestszentimrei Közösségi Ház, a Kondor Béla Közösségi Ház alapító okiratának módosításáról 20 igen szavazattal egyhangúlag hozott határozatot a testület.
 
+A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 14 igen szavazattal 5 tartózkodás mellett döntött a képviselő-testület.
 
+A Thököly utca 5. szám alatt (XVIII. kerület), 155447/21 hrsz.-ú ingatlanon 8 db teniszpálya és a hozzá tartózó kiszolgáló helyiségek hasznosításáról 17 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett döntött a testület. A teniszpályák és ezekhez tartozó kiszolgáló helyiségek használati jogát (a Pestszentlőrinci Kaszinó Egyesülettel a sportlétesítmények üzemeltetésére 1996. április 3-án kötött, 2003. december 22-én módosított szerződés 2010. december 31-i megszűnését követően) 2011.01.01. napjától a XVIII. kerületi Bókay Kert Szabadidő és Közművelődési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság gyakorolja, az alapító okirat szerinti közcélú feladatok ellátását az önkormányzattal kötött szabadidős és közművelődési közhasznúsági szerződés alapján. A képviselő-testület felkérte a Bókay Kert Szabadidő és Közművelődési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetését, hogy a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével tegye meg az üzemeltetéshez szükséges intézkedéseket.
 
+A Havanna lakótelep integrált szociális rehabilitáció (KMOP-2007-5.1.1/C-2f-2009-0003) című pályázattal kapcsolatban (Térfigyelő kamerák rendszerének bővítése, szabadidős funkciók bővítése és a Kondor Béla sétány megújítása és élettel megtöltése című projektek felülvizsgálata) 19 igen szavazattal egyhangúlag döntött a képviselő-testület. A Havanna lakótelep integrált szociális rehabilitáció (KMOP-2007-5.1.1/C-2f-2009-0003) című pályázatban szereplő 006-os „Kondor Béla sétány megújítása, élettel való megtöltése” és a 007-es „Térfigyelő kamerák rendszerének bővítése” című projektet továbbra is meg kívánja valósítani. Ennek érdekében felkérte a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a közbeszerzési eljárások lebonyolítása érdekében.
 
19 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett a 1007/2010. (VI.24.) számú határozatát módosítva úgy döntött a testület, hogy a Havanna lakótelep integrált szociális rehabilitáció (KMOP-2007-5.1.1/C-2f-2009-0003) című pályázat 013-as „Szabadidős funkciók telepítése” tárgyú projektet nem kívánja megvalósítani. A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy vizsgáltassa meg annak lehetőségét, hogy a (KMOP-2007-5.1.1/C-2f-2009-0003) szabadidős funkciók bővítése tárgyú projekt keretében meg nem valósuló gördeszkapálya a Bókay-kertben épüljön meg, és az ehhez szükséges tanulmányokat és költségterveket készíttesse el, és terjessze a képviselő-testület elé.
 
+A Városrehabilitáció18 Zrt-vel a Havanna lakótelep integrált szociális rehablitációja projekt megvalósítására, és a Pestszentimre városközpont megújítása projekt megvalósítására kötött rehabilitációs megbízási szerződések módosításáról 18 igen szavazattal egyhangú döntés született.
 
+Az önkormányzat és a XVIII. kerületi Vagyonkezelő Zrt. (Vagyon18) között létrejövő ingatlanok kezelésére, működtetésére vonatkozó szerződés módosításáról 13 igen szavazat, 5 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett hozott határozatot a testület az ingatlanok kezeléséről, működtetéséről, a lakbér és a távhődíj hátralékok kezeléséről, a „Lakásért életjáradék” rendszer kezelői tevékenység ellátásáról, a Havanna piac működtetéséről, valamint az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek üzemeltetéséről és karbantartásáról. Az egységes szerkezetbe foglalt megállapodás módosítását a testület az előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal elfogadta, és felhatalmazta a polgármestert a megállapodás módosított szövegének aláírására, továbbá az M18 Műszaki Üzemeltető és Karbantartó Kft-vel eddig megkötött szerződés megszüntetésére.
 
+ A Vagyon18 Zrt. Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról, tulajdonosi döntések meghozataláról döntött a testület. 20 igen szavazattal a Vagyon18 Vagyonkezelő zártkörűen működő részvénytársaság alapító okiratának módosításáról, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadta.
 
+ A Zaj- és Környezetvédelmi Tanács megszüntetéséről 12 igen szavazat, 5 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett úgy döntött a képviselő-testület, hogy a Zaj- és Környezetvédelmi Tanácsot 2010. december 31. napjával megszünteti.
 
+ Csipet Csoda Bölcsőde (Attila utca 11. sz.) - a legkisebbek esélye a peremterületen című (KMOP-4.5.2/A/2008-0026 jelű) pályázatot 10 igen szavazat, 5 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett pályázatot felmondta. A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a támogatási szerződés felmondása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
 
+A Heim Pál Gyermekkórház gyermekorvosi ügyeletének támogatásáról a képviselő-testület 21 igen szavazattal egyhangúlag döntött: a támogatási szerződés módosítását akként támogatja, hogy annak határidejét 2011. december 31. napjára módosítja. 21 igen szavazattal egyhangúlag felkérte a polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetésről szóló rendeletbe terveztesse be a támogatási összeget.
 
+ A képviselő-testület 16 igen szavazat, 1 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett a Városőrség további működésével kapcsolatban egyetértett a közbiztonság megőrzése és javítása érdekében tett intézkedésekkel és az előterjesztésben foglaltakkal, egyúttal felkérte a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket.