Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály

Az önkormányzati rendelet alapján igénybe vehető települési támogatások

A települési támogatások feltétele, hogy a kérelmező állandó bejelentett lakcímmel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik a XVIII. kerületben és életvitelszerűen itt is él.

Rendkívüli települési támogatás

A rendkívüli települési támogatás eseti támogatás, mely olyan élethelyzetben kérhető, ami az egyén vagy család számára krízis helyzetet okoz. Krízis helyzet például: baleset; kórházi kezelés; temetés; a kérelmező sérelmére elkövetett bűncselekmény; rendszeres pénzellátás folyósítását megelőző ellátatlan időszak (pl. nyugdíj, rokkantsági ellátás megállapításának elhúzódása); magasabb összegű rezsi számla hátralék (pl. éves elszámolás miatt), magasabb összegű gyógyszerköltség vagy gyógyászati segédeszköz vásárlás.

A krízishelyzetet hitelt érdemlő dokumentumokkal igazolni kell (pl. rezsi számlák, szolgáltatóval történt részletfizetési megállapodás, gyógyszer és/vagy gyógyászati segédeszközről szóló számla, orvosi igazolások, kórházi beutaló/zárójelentés, igazolás a rendszeres pénzellátás igényléséről, bűncselekmény esetén rendőrségi jegyzőkönyv).  

Hozzátartozó temetése esetén, a támogatást kérő nevére kiállított három hónapnál nem régebbi eredeti temetési számla, illetve a halotti anyakönyvi kivonat másolata csatolása szükséges.

Feltétele, hogy az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg egyedül élő személy esetén a 142.500.-Ft-ot, család esetén a 128.500.-Ft-ot (kivéve a fűtéshez kapcsolódó kiadáshoz benyújtott kérelem, ahol ez egy főre jutó értékhatár ettől az összegtől eltér).

A fűtési időszakban is igényelhető a rendkívüli települési támogatás, melynek megállapítása nem családhoz, hanem háztartáshoz kötött; az egy főre jutó jövedelem – a fent megjelölt értékhatártól eltérően - nem haladhatja meg a háztartásban a 114.000.-Ft-ot, egyedül élő személy esetén 128.250.-Ft-ot. A támogatás iránti kérelem két alkalommal nyújtható be: október 1. napjától december 15. napjáig és január 1. napjától április 15. napjáig.

A támogatás összege háztartásonként

- az október - december közötti időszakra 30.000.-Ft,

- a január - április közötti időszakra 35.000.-Ft.

A rendkívüli települési támogatás iránti kérelem benyújtásához a kérelmező és a családban/háztartásban élő személyek jövedelmét igazoló dokumentumok szükségesek.

A kérelemhez a „Rendkívüli települési támogatás” megnevezésű nyomtatvány kitöltése szükséges, mely honlapunkról (www.bp18.hu) letölthető, illetve Ügyfélszolgálatunkon beszerezhető.

A kitöltött nyomtatványt az igazolásokkal, valamint krízishelyzetet igazoló dokumentummal együtt a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Szociálpolitikai Osztály ügyintézője   személyesen ügyfélfogadási időben veszi át, illetve postai úton eljuttatható a Polgármesteri Hivatal 1184 Budapest Üllői út 400. postai címére.

Rendszeres települési támogatások

Feltétele, hogy a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 114.000.-Ft-ot, egyedül élő személy esetén 128.250.-Ft-ot, és a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő személy vagyonnal nem rendelkezik.

A támogatás igénylésekor az egy háztartásban élő személyek jövedelmét szükséges igazolni.

Egészségügyi települési támogatás

Rendszeres támogatásként - egészségügyi támogatás nyújtható a szociálisan rászorult személy részére a gyógyszerköltségeinek csökkentése érdekében.

A támogatás egy év időtartamra kerül megállapításra. A támogatás havi összege azonos a havi gyógyszerköltség összegével, de nem haladhatja meg a 10.000.-Ft-ot.

A gyógyító ellátás szükségletét - a havi vényköteles gyógyszerekről - a kérelem mellékeltét képező formanyomtatványon a háziorvos igazolja.  

A kérelemhez az „Egészségügyi támogatás” megnevezésű nyomtatvány kitöltése szükséges, mely honlapunkról (www.bp18.hu) letölthető, illetve Ügyfélszolgálatunkon beszerezhető.

Lakhatást segítő támogatás

Rendszeres támogatásként, egy év időtartamra - lakhatást segítő támogatás állapítható meg a lakás fenntartásával kapcsolatos költségek (villanyáram vagy a  gázfogyasztás, vagy a távhő-szolgáltatás, vagy víz- csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a közös költséghez) csökkentéséhez.

A támogatás kifizetése elsősorban közüzemi szolgáltató (pl. MVM Zrt., FŐTÁV, Díjbeszedő Holding Zrt.) felé történik, ezzel csökkentve a havi számla összegét. Önkormányzati bérlakásban, illetve albérletben élők esetében a lakbérhez/bérleti díjhoz kerül megállapításra a támogatás.

A kérelemhez csatolandó egyéb dokumentumok:

-  a lakás nagyságának igazolása (pl. nem hiteles tulajdoni lap, adásvételi, öröklési szerződés)

- szolgáltató által kiállított közüzemi számla, albérletben élők esetén albérleti szerződés,

- önkormányzati lakás esetében bérleti szerződés.

A kérelemhez a „Lakhatást segítő támogatás” megnevezésű nyomtatvány kitöltése szükséges, mely honlapunkról (www.bp18.hu) letölthető, illetve Ügyfélszolgálatunkon beszerezhető.

A kitöltött nyomtatványt az igazolásokkal, dokumentumokkal együtt a Polgármesteri Hivatal  Szociálpolitikai Osztály ügyintézője személyesen ügyfélfogadási időben veszi át, illetve postai úton eljuttatható a Polgármesteri Hivatal 1184 Budapest Üllői út 400. postai címére.

Ügyintézők telefonos elérhetőségei: 296-1300* 1325, 1326,1327, 1328,1329-es mellékeken vagy a 06 30/757-1722 mobilszámon.

 

ÜGYFÉLFOGADÁS: Hétfő: 13:30-18:00, Szerda: 8:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00

Városgazda Ügyfélszolgálat, 1181 Budapest, Baross utca 7.

Csibész Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

székhely: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17.

 

Az intézményünk azt a célt szolgálja, hogy bármelyik korosztályba tartozó igénybe vevő problémájára átfogó megoldást tudjon biztosítani. Fontos szempont a kiegyensúlyozottabb életvitel támogatása, a konfliktusos és veszélyeztető helyzetek feloldása, illetve mérséklése. Az intézmény felépítése lehetővé teszi, hogy a család minden tagjára tekintettel, rendszerszemléletű szociális munkával támogatást tudjunk nyújtani a felmerülő problémáikra.

Szolgáltatásaink:

 • Családsegítés:

Családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képességek megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

 • A Gyermekjóléti Központ feladatai a Szolgálat feladatain túl:

- hatósági tevékenységhez tartozó feladatok            

- speciális szolgáltatások nyújtása:

- jogi tanácsadás

- pszichológia tanácsadás

- közvetítői eljárás

- család és párterápia – konzultáció

- mediáció – közvetítői eljárás

- egészségügyi – kórházi szociális munka

- utcai – lakótelepi szociális munka

- kapcsolattartási ügyelet

- készenléti szolgálat

- szociális diagnózis készítése

- szakmai támogatás nyújtása

- szociális diagnózis felvétele

 

Családsegítő munkacsoport 

Idős honfitársaink megsegítésére nyújtott szolgáltatás:

 1. Szociális ügyek:
 • Természetbeni, pénzbeli és egyéb szociális szolgálatatásokhoz való hozzájutás elősegítés
 • Önkormányzati települési támogatások ügyében tájékoztatás nyújtása (nyomtatványok kitöltés)
 • Személyes gondoskodás keretében elérhető igénybe vehető szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás
 • Fővárosi Lakásrezsi támogatás ügyében tájékoztatás (nyomtatvány kitöltés)
 • Más ügyintézésben segítségnyújtás (telefonon, elektronikusan, levelezésben)
 • Nyomtatványok értelemzése, kitöltése
 • Tanácsadás, információ nyújtás
 • Adományok gyűjtése, közvetítése

      2. Hátralékkezelési tanácsadás: adósságkezelési tanácsadónk segítséget nyújt a lakhatással, hátralékkal kapcsolatos iratok, felszólítások, számlák, levelek értelmezésében, a pénzkezelési szokások áttekintésében, a tudatos fogyasztói magatartás, háztartási gazdálkodási szemlélet erősítésében. Tájékoztatást nyújt a közművek és a társasházak által nyújtott fizetési kedvezményekről és a különböző támogatási lehetőségekről. Közreműködik a különböző kérelmek és a hozzá kapcsolódó dokumentációk összeállításában (pl. adósságcsökkentési támogatás).

 

Kapcsolat: Török László családsegítő/adósságkezelési tanácsadó

E-mail: adosságkezeléThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 06-1-294-5680; 06-20/989-4759

Általános ügyfélfogadás ideje:       Hétköznap:  9 – 12

Helye:                                                Csibész Család és Gyermekjóléti Szolgálat

                                                           1181 Budapest, Kondor Béla sétány 11.

A speciális kifejezetten idősek által igénybe vehető szolgáltatás ügyfélfogadása, illetve krízis esetén hívható készenléti telefonos elérhetőség:

Elérhetőség:                                      ( 24 órában működő készenléti vonal: 06-20-499-4090

                                                             Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.