Hirdetmény

Written by  2019.07.31.

 

BUDAPEST FÖVÁROS XVIII. KERÜLET HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

TÁJÉKOZTATÓJA

Budapest Főváros XVIII. kerületi ukrán települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásával kapcsolatban

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) 216/2019. (XII.30.) számú határozatával megállapította, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 63. §-a alapján a HVB 215/2019. (XI.15.) számú határozatával

 

2020. február 2. napjára kitűzött Budapest Főváros XVIII. kerületi ukrán települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása jelölt hiányában elmarad.

 

Fentiek alapján a HVB 217/2019. (XII.30.) számú határozata megállapította, hogy Budapest Főváros XVIII. kerületi ukrán települési nemzetiségi önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján 2020. február 2. napján megszűnik.

 

A HVB határozatai a www.bp18.hu honlapon megtekinthetőek.

Budapest, 2020. január 16.

 

                                                     dr. Ronyecz Róbert 

                                                                  jegyző

                                                              HVI vezető

A hirdetmény .pdf fájlként az alábbi linkre kattintva letölthető:

pdfHirdetmény_ukrán_időközi_választás_elmaradásáról.pdf

 

 

*****

 

BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

TÁJÉKOZTATÓJA

 

Budapest Főváros XVIII. kerületi ukrán települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásával kapcsolatban

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) 2019. november 15. napján meghozott, 2019. november 18. napján jogerőre emelkedett 215/2019. (XI.15.) számú határozatával tűzte ki Budapest Főváros XVIII. kerületi ukrán települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választását (a továbbiakban: időközi választás). Az időközi választás eljárási határidőit és határnapjait a HVB fent hivatkozott határozatának mellékletében foglaltak szerint határozta meg.

Az időközi választással kapcsolatosan Budapest Főváros XVIII. kerület Helyi Választási Iroda (a továbbiakban: HVI) vezetőjeként a következő tájékoztatást adom.

Az időközi választás időpontja: 2020. február 2. A szavazásra jogosultak írásban kapnak értesítést a Nemzeti Választási Iroda útján.

Szavazni az alább megjelölt szavazóhelyiségben lehet a szavazás napján reggel 6,00 órától este 19,00 óráig. A személyi azonosításra szolgáló dokumentumot (dokumentumokat) kérem minden szavazásra jogosult szíveskedjen magával hozni.

Az időközi választás lebonyolítására kijelölt szavazókör címe:

1183 Budapest, Kossuth tér 2-4.

A HVI vezetője: dr. Ronyecz Róbert jegyző

A HVI időközi választással foglalkozó munkatársainak elektronikus elérhetőségük:

Somogyiné dr. Szatmári Nóra (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Hományi András (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Németh Edina (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

A HVB elektronikus elérhetősége: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A jelölő szervezetek nyilvántartásba vétele:

A jelölő szervezetek bejelentésére az időközi választás kitűzésétől legkésőbb 2019. december 30. napjáig van lehetőség. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-a alapján a HVB-nek a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon nyilvántartásba kell vennie.

 

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltek nyilvántartásba vétele:

A Helyi Választási Iroda legkorábban 2019. december 14. napján adja át az igénylő részére az igényelt mennyiségű ajánlóívet. Települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltet 2019. december 14. napjától legkésőbb 2019. december 30. napjáig lehet bejelenteni. A Ve. 132. §-a alapján a HVB-nek a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon nyilvántartásba kell vennie.

A jelöltek sorrendjének sorsolása:

A HVB a Ve. 160. § (1) és (2) bekezdése értelmében 2019. december 30. napján 16 óra után végzi el a sorsolást.

Az időközi választás szavazólapjának adattartalma:

A HVB a Ve. 162. § (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát azt követően hagyja jóvá, ha valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba-vétele tárgyában határozatot hozott és azok jogerőssé váltak.

A jelölő szervezet rendelkezésére bocsátott ajánlóívek átadása:

A jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a HVI-nek 2019. december 30. napján. E kötelezettség elmulasztása esetén a HVB hivatalból eljárva bírságot szab ki. Nem szabható ki bírság a legkésőbb 2019. december 31. napján benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.

A HVB a bírság kiszabásáról a Ve. 124. § (4) bekezdése alapján 2019. december 31. napját követő nyolc napon belül dönt.

Az időközi választással kapcsolatosan benyújtott kifogás elbírálása:

A Ve. 214. § (1) bekezdése alapján a HVB az időközi választással kapcsolatosan benyújtott kifogásról legkésőbb a beérkezésétől számított harmadik napon dönt. 

 

 A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek. törvény) 63. §-a alapján a választást akkor lehet megtartani, ha legalább annyi jelölt van, mint a megválasztható képviselők száma. A Nek. törvény 74. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a nemzetiségi önkormányzat megszűnik a szavazás napjaként kitűzött napon, ha az időközi választáson nincs elég jelölt. Ha a nemzetiségi önkormányzat megszűnik, a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására csak a következő általános választáson kerülhet sor.

A HVB a kitűzött választás elmaradása okának és a nemzetiségi önkormányzat megszűnésének megállapításáról határozatot hoz.

A HVB határozatai a www.bp18.hu honlapon megtekinthetőek.

Budapest, 2019. december 19.

 

                                                  dr. Ronyecz Róbert

                                                            jegyző

                                                       HVI vezető

 

 

A hirdetmény .pdf fájlként az alábbi linkre kattintva letölthető:

 pdfHirdetmény_ukrán_időközi_választásról.pdf

 

 

 

 *****

 

 

 

183/2019. NVB határozat

a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásának kitűzése tárgyában

 

 

A Nemzeti Választási Bizottság

183/2019. számú határozata

A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásának kitűzése tárgyában – 12 igen és 0 nem szavazattal – meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását 2019. október 13. napjára – a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásának napjára – tűzi ki.

A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 56. § (2) és (3) bekezdései, valamint a 242. § (2) bekezdése alapján, a Nektv. 1. számú mellékletében felsorolt tizenhárom nemzetiség esetében nemzetiségenként, jelen határozat 1-től 13-ig terjedő mellékletei

- I. pontjában felsorolja azon településeket, ahol a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását kitűzi, és egyidejűleg meghatározza a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát,

- II. pontjában felsorolja azokat a megyéket, ahol a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választását kitűzi, és egyidejűleg meghatározza a területi lista állításához szükséges ajánlások számát,

- III. pontjában meghatározza az országos nemzetiségi önkormányzati választásokon az országos lista állításához szükséges ajánlások számát.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf: 547.; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. augusztus 2-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

[A nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választása kitűzésének jogszabályi feltételei]

[1] A Nektv. 1. § (1) bekezdése szerint, a törvény értelmében nemzetiség minden olyan – Magyarország területén legalább egy évszázada honos – népcsoport, amely az állam lakossága körében számszerű kisebbségben van, a lakosság többi részétől saját nyelve, kultúrája és hagyományai különböztetik meg, egyben olyan összetartozás-tudatról tesz bizonyságot, amely mindezek megőrzésére, történelmileg kialakult közösségeik érdekeinek kifejezésére és védelmére irányul. A Nektv. értelmében nemzetiségnek minősül: a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.

[2] A Nektv. 50. §-a szerint a nemzetiségek közvetlen választással a községben, a városban és a fővárosi kerületben települési, a fővárosban és a megyében területi, valamint országos nemzetiségi önkormányzatot hozhatnak létre.

[3] A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 309. § (1) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását a Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb a szavazás napja előtti hetvenötödik napon, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napjára tűzi ki.

[4] A Nektv. 242. § (2) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választását megelőzően a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását ki kell tűzni, ha a településen az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma – a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai szerint – a huszonöt főt eléri. Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását ugyanazokon a településeken tűzi ki, amelyekben az 1128/2014. számú határozatában 2014-ben is rendelkezett a kitűzésről. A határozatot a Kúria Kvk.II.37.825/2014/2.,  Kvk.II.37.824/2014/2. és Kvk.II.37.823/2014/3. számú végzéseivel helybenhagyta.

[5] A Nektv. 56. § (2) bekezdése szerint a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választását ki kell tűzni, ha a fővárosban, megyében kitűzött települési választások száma legalább tíz.

[6] A Nektv. 56. § (3) bekezdése szerint az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választását ki kell tűzni.

[7] A Ve. 316. §-a szerint a választást kitűző határozatban a Nemzeti Választási Bizottságnak egyidejűleg meg kell állapítania a települési nemzetiségi önkormányzati jelölt, valamint a területi és az országos nemzetiségi lista állításához szükséges ajánlások számát, egész számra felfelé kerekítve.

[8] A Nektv. 51. § (1) bekezdése szerint a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők száma három fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján kevesebb, mint száz fő, amennyiben legalább száz fő, úgy a megválasztható képviselők száma öt fő. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők száma hét fő.

[9] A Nektv. 52. §-a szerint az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők száma:

-      tizenöt fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján nem több mint ötezer,

-      huszonhárom fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján több mint ötezer,

-      harmincegy fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján több mint tízezer,

-      harminckilenc fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján több mint huszonötezer,

-      negyvenhét fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján több mint ötvenezer.

[10] A köztársasági elnök 308/2019. (VII. 26.) KE határozatával 2019. október 13. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását. A Ve. 309. § (1) bekezdésének rendelkezése szerint, a Nemzeti Választási Bizottságnak legkésőbb a szavazás napja előtti hetvenötödik napon, azaz 2019. július 30-án ki kell tűznie a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napjára.

[11] A Nemzeti Választási Bizottság jelen határozatának mellékletei a Nektv. szerinti tizenhárom nemzetiség elnevezésének abc sorrendjében, 1-től 13-ig számozva, az alábbi, azonos szerkezetben tartalmazzák a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása kitűzésének adatait:

Az 1-től 13-ig terjedő mellékletek I. pontja – az adott nemzetiség vonatkozásában – megyénként tartalmazza azon települések felsorolását ahol a Bizottság kitűzi a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását, – mivel a 2011. évi népszámlálás adatai szerint az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma a huszonöt főt eléri – valamint a népszámlálás adatai szerint az adott nemzetiséghez tartozók számát. Az I. pont tartalmazza továbbá a településen, a választás kitűzésének napján, az adott nemzetiség névjegyzékében szereplő választópolgárok számát, a Ve. 316. §-ában foglaltakra tekintettel a jelölt állításához szükséges ajánlások számát, valamint a megválasztható képviselők számát.

Az 1-től 13-ig terjedő mellékletek II. pontja – az adott nemzetiség vonatkozásában – tartalmazza azon megyék felsorolását, ahol az I. pont alapján kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választások számára figyelemmel, a Nemzeti Választási Bizottság kitűzi a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választását. A II. pont tartalmazza továbbá a választás kitűzésének napján a megyében, illetve Budapesten az adott nemzetiség névjegyzékében szereplő választópolgárok számát, a területi nemzetiségi lista állításához szükséges ajánlások számát, valamint annak tényét, hogy a megválasztható képviselők száma hét.

Az 1-től 13-ig terjedő mellékletek III. pontja – az adott nemzetiség vonatkozásában – tartalmazza a választás kitűzésének napján az adott nemzetiség névjegyzékében szerepelő összes választópolgár számát, az országos nemzetiségi lista állításához szükséges ajánlások számát, valamint a megválasztható képviselők számát.

[12] Mindezek alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

II.

[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[13] A határozat a Nektv. 1. §-án, 50. §-án, 51. §-án, 52. §-án, 56. § (2) és (3) bekezdésén, 59. § (1) bekezdésén, 60. §-án, a 242. §-án, a Nektv. 1. mellékletén, a Ve. 309. § (1) bekezdésén, 316. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1), (2) és (5) bekezdésén, a 331. §-án, 345. § (2) bekezdés a) pontján, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.

Budapest, 2019. július 30.

                                                                                                Dr. Rádi Péter

                                                                                a Nemzeti Választási Bizottság

                                                                                                       elnöke

 

Csatlakozz közösségünkhöz