Építés hatósági hirdetmény-Budapest XVIII. kerület, Ipacsfa utca, 140018/2 helyrajzi számú ingatlan. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás

Írta:  2016.04.12.

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala (a továbbiakban Hivatal) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adom a tárgyi ingatlanra vonatkozó nemzetgazdasági szempontból kiemelt közigazgatási hatósági ügyben.

   H  I  R  D  E  T  M  É  N  Y 


A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (Ket.) 80. § (3) bekezdése, 28/D. § -a, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban Ngt.) 2. § (1) bekezdése alapján tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási hatósági engedélyezési eljárásban a 2016. április 07-én kelt, BP-05/07/00206-6/2016 számú határozattal a módosított építési engedélyt megadtam.

Az eljáró hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala (1051 Budapest, József Nádor tér 10. szám)
Az ügyintéző neve: Kosztyu Anikó
Az ügyintéző elérhetősége:                         Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (1052 Budapest, Városház utca 7. szám)
Az ügy száma: BP-05/07/00206/2016.
Az ügy tárgya: A 2011. augusztus 26-án kelt, 23/0441-11/2011. számú, az új logisztikai és szolgáltató központ épületeinek építésére vonatkozóan kiadott döntés módosítására vonatkozó módosított építési engedély iránti kérelem ügye.
Kérelmező: Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház utca 9-11.)
Az ügy jellegétől függő hatásterület:                                                                                       Jelen hatósági eljárásban hatásterület nem került megállapításra.


A tárgyi ügyben a Hivatal, mint I. fokú építésügyi hatóság 2016. április 07-én érdemi döntést hozott.

A döntést hirdetményi úton közlöm.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. napon.

A döntésem a közléssel fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

A fellebbezés benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya.

A hirdetmény az alábbi weboldalakon tekinthető meg:

www.magyarorszag.hu   www.kormanyhivatal.hu   www.bp18.hu

A döntésemet a meghatározott ügyfelek részére csak tájékoztatásul küldtem meg.


A döntés ellen a jogorvoslati kérelem benyújtására nyitva álló határidő a döntés hirdetményi úton történő közlését követő 15 nap.

A fellebbezésre nyitva álló időben, a vonatkozó iratanyag az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerben (a továbbiakban ÉTDR) a 201500033907 számú elektronikus tárhelyen megtekinthető.

Személyes ügyintézés a Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályának (1052 Budapest, Városház utca 7. szám) működési idején belül – előzetesen telefonon egyeztetett időpontban – hétfői napokon: 13.00 órától -16.00 óráig, szerdai napokon: 9 00 órától -16.00 óráig.

A tárgyi közigazgatási hatósági üggyel kapcsolatosan személyesen vagy postai úton az iratok, beadványok leadásának helye/címe: Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (1051 Budapest, Sas utca 19. szám).

Döntésem ellen a jogorvoslati kérelem előterjesztésére jogosult ügyfél a fellebbezését a 60.000.- Ft fellebbezési illeték előzetes megfizetését követően Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztályához címzett (levelezési cím: 1056 Budapest, Váci utca 62-64. szám) és Hivatalom ügyfélszolgálati irodáján (1051 Budapest, Sas utca 19. szám), az integrált ügyfélszolgálaton vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál nyújthatja be papír alapon, vagy közvetlen feltöltéssel az ÉTDR rendszeren keresztül a döntés közlésétől számított 15 napon belül nyújtható be.

Az ügyfél a fellebbezését indokolni köteles, a fellebbezésnek a megtámadott döntéssel tartalmilag összefüggőnek kell lennie, és a fellebbezésben csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre lehet hivatkozni.


Ha a fellebbező jogorvoslati kérelmének benyújtásakor már rendelkezik az ÉTDR rendszerben elektronikus tárhellyel, akkor a fellebbezésében meg kell jelölnie, hogy az elektronikus tárhelyén tárolt dokumentumok közül melyeket mellékeli fellebbezéséhez, amelyhez hozzáférést kell biztosítania Hivatalomnak és a másodfokon eljáró hatóságnak (Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Örökségvédelmi Osztálya).

A fellebbezés és mellékletei beérkezésüket követően elektronikus mappába kerülnek.

Az elektronikus tárhelyen lévő dokumentumoknak a fellebbezés benyújtása előtt a fellebbező a gazdája, a fellebbezés benyújtását követően az elektronikus mappa gazdája az eljáró első fokú hatóság, mely a mappához és tartalmához csak a külön jogszabályban meghatározottak szerint biztosít hozzáférést és betekintést.

A fellebbezés papír alapon történő benyújtás esetén az illetéket készpénz-átutalási megbízással Budapest Főváros Kormányhivatalának 10023002-00299592-00000000 eljárási illeték bevételi számlaszámára kell megfizetni. Készpénz-átutalási megbízással történő fizetés esetén az eljárási illeték előzetes megfizetését az eljárás megindításakor a feladóvevénynek a kérelemhez csatolásával kell igazolni. Átutalás esetén a közlemény rovatban fel kell tüntetni az érintett ügyirat számát.

A fellebbezés ÉTDR rendszerben történő előterjesztése esetén az illetéket az eljárás megindítását megelőzően Budapest Főváros Kormányhivatalának 10023002-00299592-00000000 eljárási illeték bevételi számlaszámára történő átutalási megbízással kell megfizetni. Az eljárási illeték megfizetését az átutalási megbízás elfogadásáról szóló nyilatkozat másolatával kell igazolni, amely igazolást a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell.

Felhívom a figyelmet arra, hogy az illeték az Építésügyi Fizetési Portálon (a továbbiakban ÉFP) keresztül is megfizethető (készpénz-átutalási megbízással, bankkártyás utalással, elektronikus fizetési 

rendszerrel) a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01012107-00000000 eljárási illeték bevételi számlaszámra.

A jogorvoslati kérelem előterjesztésére nyitva álló idő alatt az ügyfél az engedélyezés tárgyát képező építészeti-műszaki dokumentációt az ÉTDR rendszeren keresztül tekintheti meg.

A jogorvoslati kérelem előterjesztésére nem jogosult ügyfél jelen építésügyi hatósági eljárásban elmulasztott nyilatkozatételre vonatkozóan igazolási kérelmet terjeszthet elő az előzőekben ismertetettek szerint Hivatalomnál, amelynek illetéke 6.000.- Ft.

A határidő elmulasztása esetén az igazolási kérelemmel egyidejűleg pótolni kell az elmulasztott cselekményt is, amennyiben ennek feltételei fennállnak.
A fellebbezés papíralapon és elektronikus úton is benyújtható.

Budapest, 2016. április 12.


dr. Nagy Júlia hivatalvezető
nevében és megbízásából eljárva:


Kosztyu Anikó
osztályvezető