Nyomtatás

Bp.XVIII. ker.Kandó tér 10.sz. és 145602/2 hrsz.alatti ingatlan módosított építési engedélye ügye

Írta:  2015.08.14.
Építtetők neve: László Zoltán és Siroki Nikoletta
Építtetők címe: 1196 Budapest, Árpád utca 66/b.
Tárgy: Budapest XVIII. kerület Kandó tér 10. szám és 145602/2 hrsz. alatti ingatlan módosított építési engedélye ügye
HIRDETMÉNY

László Zoltán és Siroki Nikoletta -1196 Budapest, Árpád utca 66/b. szám alatti lakosok- építtetők kérelmére, a Budapest XVIII. kerület Kandó tér 10. szám és 145602/2 helyrajzi számú ingatlanon, a 23/28473-29/2014 számon kiadott és 2014. 12. 29-én jogerőre emelkedett építési engedély módosítása iránti kérelem ügyében a 23/3537-22/2015 számú (iratazonosító: IR-000405947/2015), 2015. 08. 13-án kelt határozattal érdemi döntést hoztam.

Az eljárásban hozott döntésemről, értesítenem kell a szomszédos ingatlannal rendelkezni jogosultakat is.

Tekintettel arra, hogy a szomszédos 1182 Budapest, Kandó tér 11/A. szám alatti ingatlannal rendelkezni jogosult Dr. Ficzere Lajos Joachimné (utolsó ismert lakcíme: 1182 Budapest, Kandó tér 11/A.) elhunyt, és a hagyatéki eljárás még nem zajlott le, az örökös(ök) /jogutód/ még nem ismert, ezért hirdetményi úton történő értesítés szükséges.
Felhívom az eljárásban érintett néhai Dr. Ficzere Lajos Joachimné örökösei figyelmét, hogy a döntést hatóságomnál - a jogosultságuk igazolása mellett - személyesen vagy meghatalmazott útján átvehetik.
Az engedéllyel felmerülő kérdésével telefonon, ügyfélfogadási időben személyesen - a Budapest, XVIII. ker. Üllői út 400. szám alatti 321. irodában - felkeresni szíveskedjenek.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 13.30 - 18.00 óráig
Szerda: 8.00 - 17.00 óráig
Péntek: 8.00 - 12.00 óráig
.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80.§ (1)
"Ha jogszabály másként nem rendelkezik, hirdetményi úton történő közlésnek van helye, feltéve, hogy
b) a jogutód nem ismert."
A Ket. 80 § (2) " A hirdetménynek tartalmaznia kell
a) a kifüggesztés napját,
b) az eljáró hatóság megnevezését,
c) az ügy számát és tárgyát,
d) az ügyfél nevét és utolsó ismert lakcímét, illetőleg székhelyét, továbbá
e) azt a figyelemfelhívást, hogy a hatóság az ügyben döntést hozott, de annak kézbesítése meghiúsult, ezért az ügyfél vagy meghatalmazottja a döntést a hatóságnál átveheti."
 
A Ket. 78.§ (10) "A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték, vagy a (8) bekezdésben meghatározott módon átadták. A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni."
A döntés ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni. A jogorvoslati kérelem előterjesztésére jogosult ügyfél fellebbezését benyújthatja
  • postai úton hatóságom címére feladva,
  •  papír alapon hatóságom ügyfélszolgálatán, integrált ügyfélszolgálaton vagy Építésügyi Szolgáltatási Ponton,
  •  amennyiben jelen döntés számára elektronikusan került kézbesítésre, úgy elektronikus úton az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszeren (a továbbiakban ÉTDR) keresztül.
A fellebbezés iratát a Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály - 1012. Budapest I. ker. Logodi utca 38-40. szám - kell címezni, de hatóságomnak kell benyújtani.
Az ügyfél a fellebbezését indokolni köteles, a fellebbezésnek a megtámadott döntéssel tartalmilag összefüggőnek kell lennie, és a fellebbezésben csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre lehet hivatkozni.
A fellebbezés illetékköteles, mértéke 30.000 Ft, melyet előzetesen kell megfizetni. Az illetéket az elektronikus úton indított fellebbezés esetén a Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat (1184 Budapest Üllői út 400. szám) 10918001-00000002-39950996 számú számlájára kell megfizetni.
A jogorvoslati kérelem előterjesztésére nyitva álló idő alatt az ügyfél az engedélyezés tárgyát képező építészeti-műszaki dokumentációt az ÉTDR-en keresztül tekintheti meg.
 
 
dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző nevében és megbízásából:

Horváth Ildikó sk.

építéshatósági ügyintéző