Pályázat mellett névjegyzék a szociális bérlakásokra

Írta:  2015.10.30.
Hogyan lehet szociális bérlakásra pályázni? Cikkünkbõl megtudhatja.

A képviselõ-testület a legutóbbi ülésén módosította a lakások bérletérõl és elidegenítésérõl szóló 19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendeletét. A módosítás leginkább a szociális alapon biztosított lakások bérbeadására vonatkozó eljárás rendjét érinti, hiszen a pályáztatási rendszer mellett a jövõben lehetõség nyílik lakásjuttatási névjegyzék alapján is önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadására.

Hogyan lehet a lakásjuttatási névjegyzékre kerülni?

Minden naptári évben (január 1-je és december 31-e között) egy alkalommal lehet a rendelet mellékletét képezõ nyomtatványon bérbevételi ajánlatot benyújtani, kizárólag két típusú lakásra a Havanna-lakótelepen. Az önkormányzat tulajdonában lévõ lakások – 28, 35, 53, 60 és 71 négyzetméter alapterületû típuslakások – döntõ többsége ezen a lakótelepen található. Az ajánlat benyújtását megelõzõen – ellentétben a pályázattal – nem áll még rendelkezésre konkrét, megtekinthetõ lakáscím, de a nehéz körülmények között élõ családok számára lehetõség nyílik arra, hogy a típuslakások alapvetõ jellemzõit ismerve beadják az ajánlatukat.

Az önkormányzat a lakásjuttatási névjegyzéket minden év elsõ harmadában állítja össze, elbírálva az elõzõ évben benyújtott ajánlatokat. A különbözõ alapterületû típuslakásokra külön-külön névjegyzékben rangsoroljuk az érvényes bérbevételi ajánlatot benyújtó személyeket, családokat.

Mi történik a névjegyzék felállítását követõen?

Az önkormányzat a Havanna-lakótelepen található üres, megüresedõ vagy újonnan önkormányzati tulajdonba kerülõ lakások esetében a névjegyzék alapján folyamatosan biztosítja a mielõbbi bérbevétel lehetõségét.

A konkrét lakás megtekintésére, valamint a feltételek ellenõrzését követõen a szerzõdéskötésre az adott típuslakásra vonatkozó névjegyzék elsõ helyén álló ajánlattevõ kap lehetõséget. Abban az esetben, ha a lakásbérleti szerzõdés megkötése mégsem történik meg, az adott lakástípusra megállapított névjegyzéken szereplõ következõ ajánlattevõ kap lehetõséget a lakásbérletre.

Az új rendszer bevezetésével az önkormányzatnak az az elsõdleges célja, hogy a megüresedett, kiadható állapotban lévõ lakásokat – figyelembe véve a szociális szempontokat is – mielõbb bérbe tudja adni. Az önkormányzat rendeletében meghatározott eljárásrend és a mindenki számára megismerhetõ szempontrendszer garantálja, hogy a szociális bérlakások azoknak a családoknak nyújtsanak hosszabb távú megoldást, amelyek életkörülményei és szociális helyzete miatt indokolt az önkormányzati támogatás ezen formája.