Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

háziorvosi praxisjog vásárlásának, valamint a megvásárolt háziorvosi praxis működési költségeinek támogatására

Érvényes: 2021. július 1-től

 

1.) A támogatás célja

Praxisjoggal nem rendelkező háziorvosok és fogorvosok részére a praxisjog megvásárlásához, vagy a megvásárolt háziorvosi praxis működési költségeihez (eszközellátottságának, illetve működési feltételeinek javítása céljából) vissza nem térítendő támogatás nyújtása a háziorvosi életpályán való elinduláshoz/újrainduláshoz.

A praxisjogukat értékesíteni kívánó háziorvosok pótlása annak érdekében, hogy Budapest XVIII. kerületében a betöltetlen szolgálatok száma csökkenjen, illetve ne növekedjen.

Budapest XVIII. kerületében a lakosság számára folyamatos háziorvosi ellátás biztosítása, a háziorvosi ellátás magasabb színvonalon történő működtetése.

2.) A támogatás forrása, fedezete

A háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint a háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatására az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében összesen 5.000.000,- Ft forrás áll rendelkezésre, amely jelen pályázat esetében az alábbiakra nyújt fedezetet:

 1. Az önálló orvosi tevékenységet folytató háziorvos jogosult a 2021. július 1. napját követően megvásárolt/megvásárolni kívánt, Budapest XVIII. kerületében területi ellátási kötelezettséggel működtetendő praxis vételárának elszámolására.
 2. Az önálló orvosi tevékenységet folytató háziorvos által 2021. július 1. napját követően megvásárolt/megvásárolni kívánt, Budapest XVIII. kerületében területi ellátási kötelezettséggel működtetendő praxis működési költségeinek finanszírozására.

3.) Az elnyerhető támogatási összeg

Az elnyerhető vissza nem térítendő támogatási összeg legfeljebb 1.000.000,- Ft azzal, hogy a pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázott összegnek csak egy részét ítélje meg támogatásként.

4.) A támogató megnevezése

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (Önkormányzat)

5.) A pályázat kiírásának jogszabályi alapja

Az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló 26/2020. (VII. 06.) önkormányzati rendelet

6.) Pályázati feltételek

a.) Pályázatot nyújthat be az az orvos, aki a pályázat benyújtásának időpontjában háziorvosi praxisjoggal nem rendelkezik, a háziorvosi, házigyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben meghatározott személyi feltételek alapján háziorvosi tevékenység végzésére jogosult és vállalja, hogy az adott háziorvosi szolgálatban legalább 5 éven keresztül önálló orvosi tevékenységet végez az Önkormányzattal kötött megállapodás szerinti működési formában, de minden esetben személyes közreműködésével.

b.) Feltétel továbbá, hogy a pályázat pozitív elbírálását követő 90 napon belül – legkésőbb 2022. március 31-ig – az adott praxisjoggal ellátható háziorvosi szolgálatra a pályázó személyes közreműködésével működő egészségügyi szolgáltató finanszírozási szerződést (a továbbiakban: finanszírozási szerződés) köt.

7.) Visszafizetési kötelezettség

Amennyiben a pályázaton nyertes (kedvezményezett) orvos az 5 éves időtartamban nem végez a pályázatban megjelölt körzetben önálló orvosi tevékenységet, vagy a pályázati kiírásban megjelölt határidőn belül és az ott megjelölt módon nem igazolja, hogy a kifolyósított támogatást maradéktalanul a praxisjog vételárának/vételárhátralékénak kiegyenlítésére vagy a működési költségek finanszírozására fordította, az Önkormányzat a támogatási szerződést azonnali hatállyal felmondja. Ebben az esetben a pályázaton nyertes (kedvezményezett) orvos köteles, a kifolyósított támogatás nettó összegét a támogatás kifolyósításától – a Ptk. alapján számított késedelmi kamattal növelten – egyösszegben az Önkormányzat részére visszafizetni.

8.) Támogatás felhasználása és annak igazolása

A nyertes pályázó a támogatási összeget a kifolyósítástól számított:

- 90 naptári napon belül köteles a praxisjog vételárának/vételárhátralékának kiegyenlítésére fordítani. E tényt köteles a támogatási összeg eladó részére történő kifizetésétől számított 30 naptári napon belül az Önkormányzatnak az eladó – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt – nyilatkozatával igazolni, vagy

- 1 éven belül a háziorvosi praxis működési költségeire (eszközellátottságának, illetve működési feltételeinek javítására) fordítani, és az 1 év elteltét követő 30 napon belül a támogatási összeg felhasználását az Önkormányzat felé számlákkal igazolni.

9.) A pályázó a pályázatot az 1. számú melléklet szerinti formában köteles benyújtani (letölthető: a Pályázat a www.bp18.hu honlapról)

10.) A pályázathoz csatolandó dokumentumok/nyilatkozatok

 1. a) a pályázó 2. számú melléklet szerinti nyilatkozata a pályázati feltételek elfogadásáról (a nyilatkozat letölthető a bp18.hu/ honlapról)
 2. b) a praxisjog vásárlására vonatkozó, 2021. július 1-ét követően kötött adásvételi szerződés vagy előszerződés másolati példánya, melynek tartalma szerint a praxisjog vételára, vagy a vételárhátralék összege eléri a pályázott támogatás összegét,
 3. d) a Magyar Orvosi Kamara által a pályázó érvényes tagsága tárgyában a pályázati kiírást követően kiállított igazolása,
 4. e) a pályázó képzettségét igazoló dokumentumok másolati példánya,
 5. f) a pályázó szakmai önéletrajza,
 6. g) igazolás arról, hogy a pályázónak nincs esedékessé váló és meg nem fizetett adótartozása – ideértve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat –, valamint járulék-, illeték, vagy vámtartozása.
 7. h) a működési formának megfelelő létesítő okirat, vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételt igazoló okirat hitelesített másolati példánya,
 8. i) a szervezet képviseletében aláírásra jogosult személy vagy személyek aláírási címpéldányának, aláírásmintájának hitelesített másolati példánya,

11.) A pályázat benyújtási határideje

Folyamatos, de legkésőbb 2021. december 10-ig.

12.) A pályázat benyújtásának helye

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal, 1184 Budapest Üllői út 400. 234. iroda

Kapcsolattartó: Gémesi Anna Tünde egészségügyi referens

telefon: 06-1/296-1300, 1333-as mellék;

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

13.) A pályázat benyújtásának módja

A pályázati anyagot egy eredeti példányban zárt borítékban személyesen vagy postai úton kell benyújtani. A borítékon szerepelnie kell a „Pályázat háziorvosi praxis támogatásra” elnevezésnek.

14.) A benyújtott pályázatok elbírálása

A pályázat a benyújtást követő legkésőbb 8 munkanapon belül kerül felbontásra. A bontás során esetlegesen megállapított hiányosságokról az Önkormányzat egy alkalommal – legkésőbb a bontást követő 15 napon belül – írásbeli értesítést küld a pályázó részére, aki az értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül köteles pótolni a hiányzó dokumentumokat.

15.) A pályázat elbírálásának határideje

A pályázatok a benyújtás sorrendjében a rendelkezésre álló támogatási összeg kimerüléséig, a hiánytalan benyújtást követő legfeljebb 30 napon belül a polgármester által kerülnek elbírálásra.

16.) A pályázat eredményhirdetése

A pályázat eredményéről az Önkormányzat minden pályázót írásban értesít az elbírálást követő 14 napon belül.

17.) Érvénytelenség, eredménytelenség

Érvénytelen a pályázat amennyiben:

 1. a) a benyújtott pályázatban foglaltak nem felelnek meg a pályázati feltételeknek;
 2. b) a pályázó a pályázatot nem a jelen pályázati kiírásban ismertetett tartalmú és formájú nyilatkozatok és dokumentumok benyújtásával küldte meg;
 3. c) a pályázó kettő vagy több körzetre nyújtja be pályázatát.

Eredménytelen a pályázati eljárás, amennyiben

 1. a) a megadott határidőre egyetlen pályázati anyag sem érkezik be,
 2. b) a támogatási szerződés vagy a finanszírozási szerződés megkötésére 2022. március 31-ig egyetlen háziorvosi szolgálat vonatkozásában sem kerül sor.

18.) A támogatási szerződés megkötése

A támogatási szerződés megkötésére a háziorvosi szolgálatra vonatkozó finanszírozási szerződéssel egyidejűleg, vagy azt követően kerülhet sor a nyertes pályázó és az Önkormányzat között.

Mellékletek:

 

"Ültess fát kerületünknek"

Pályázat 2021

 

Kedves Kerületi Lakosok!

A városi fák, facsoportok és fasorok a városi környezet elviselhetőbbé tételében, a környezeti állapot és az életminőség javításában kiemelkedő szerepet játszanak. Ennek érdekében, a Helyi Környezetvédelmi Program célkitűzéseinek megfelelően, Önkormányzatunk meghirdeti az „Ültess fát kerületünknek” pályázatát, melynek keretében facsemetéket biztosít a kerület lakosai és intézményei részére.

A Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítvány Kuratóriuma utánpótláskorú sporttehetségek egyéni, vagy csapat sportágak sportolói részére „IHAROS SÁNDOR SPORTÖSZTÖNDÍJ” néven támogatási formát hozott létre.

 

Pályázati felhívás: Letöltés

A Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődési és Sport Közalapítványa pályázatot hirdet (a pályázatok beérkezésének határideje: 2021. június 21.)

 

Pályázati felhívás: Letöltés

Tisztelt Kerületi Lakosok!

 

Az alábbiakban a 2021-es kerületi nyári napközis táborral kapcsolatos információkat és szükséges dokumentumokat találják:

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatom az érintetteket, hogy 2021. május 15. napjától a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kizárólag az innen letölthető formanyomtatványon lehet igényelni.

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes ebédet biztosít a szülő, törvényes képviselő kérelmére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

részére az alábbiak szerint:

FELHÍVÁS

 

Mint minden évben, idén is óriási az érdeklődés a zöldzsákok iránt, így immár hagyományosan, az idei évben is ingyenesen biztosít önkormányzatunk biológiailag lebomló, környezetbarát zöldhulladék-gyűjtő zsákokat a lakosság számára.

Személyi igazolvány és érvényes lakcímkártya felmutatásával helyrajzi számonként 5 db lombzsák átvételére van lehetőség. Családi ikerházas ingatlanok esetében, ahol egy helyrajzi számhoz két lakóegység tartozik, lakóegységenként 3 db lombzsák kerül az ingatlan használóinak kiosztásra.

Lombzsákokat csak családi házas ingatlanok esetén tudunk biztosítani, társasházak esetén lombzsákok elvitelére sajnos nincs lehetőség.

A megtelt zsákokat mindenkinek a bejárata elé kell kihelyeznie a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által az adott lakókörzetre megadott szállítási időpontokban, innen szállítják el a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. járművei. A lakókörzetekre vonatkozó egyedi szállítási időpontokat az alábbi elérhetőségen ellenőrizheti: https://www.fkf.hu/kerti-zoldhulladek-korzetek-xviii-kerulet

A zöldhulladék gyűjtésével kapcsolatosan az alábbiakra kell figyelemmel lenni:
• A biológiailag lebomló zsákba csak lombot, kaszálékot, nyesedéket és vékony gallyakat lehet rakni. Azokat a méteres darabokra vágott, legfeljebb 10 cm átmérőjű kihelyezett faágakat is elszállítják, amiket összekötözve helyezünk ki;
• Márciusban kezdődik és novemberben ér véget a zöldhulladékok elszállítása heti egy alkalommal, a kijelölt övezetekben;
• Ügyeljen arra, hogy a zsákba kizárólag zöldhulladék kerüljön;
• Ne helyezzen a zsákba fenyőféléket, vagy diófa levelet és gallyakat, ugyanis az előbbiek magas gyanta-, az utóbbiak magas olaj- és mérgezőanyag tartalmuk miatt nehezítik a komposztálás folyamatát.

A lombzsákokat 2021. május 10-étől a Polgármesteri Hivatal Üllői úti ügyfélszolgálatán (1184 Budapest, Üllői út 400.), valamint a Pestszentimrei kihelyezett ügyfélszolgálati irodán (1188 Budapest Nemes u 16.) személyesen lehet átvenni ügyfélfogadási időben, az alábbiak szerint:

hétfő: 10:00 - 18:00 óráig
kedd: 8:00 - 16:00 óráig
szerda: 8:00 - 16:00 óráig
csütörtök: 8:00 - 16:00 óráig
péntek: 8:00 - 12:00 óráig

Zöldhulladék gyűjtésére és elszállítására alkalmas gyűjtőzsákok beszerezhetőek továbbá az alábbi helyeken: OBI áruházak, AUCHAN áruházak, MOL töltőállomások, SPAR üzletek, valamint a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. honlapján megjelenített további helyeken https://www.fkf.hu/zoldhulladek-gyujto-zsakot-arusito-partnereink.