Elemek szűrése dátum szerint: csütörtök, 10 szeptember 2015

pdfAlapító okirat

Iskolánk, a Kapocs Magyar-Angol Két Tannyelvű Általános Iskola Budapest XVIII. kerületében, Pestszentimrén, kellemes környezetben, családi házas övezetben található. Jelenleg közel 400 tanuló folytatja tanulmányait intézményünkben. A gyermekek megfelelő szintű oktatásáról jól képzett, szakmailag jól felkészült pedagógusok gondoskodnak. Az iskolai munkát kijáró logopédus, gyógytornász, valamint fejlesztő pedagógus is segíti.

Az iskola nevelőtestületének célja, hogy minden tanuló egyéni képességeinek és adottságainak megfelelő terhelést kapjon. Ennek érdekében differenciált foglalkozás keretében figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, a gyengébb eredményt elért tanulók felzárkóztatására. Kiemelt hangsúlyt kap az anyanyelvi képességek fejlesztése, fontosnak tartjuk a nyelvi képességek és a művészeti alkotóképesség fejlesztését.

Iskolánk 1999. szeptember 1-jétől indít angol két tannyelvű osztályt. A képzés lényege, hogy a gyerekek a heti 5 nyelvórán túl három tárgyat angol nyelven tanulnak. A gyerekek első és második osztályban nem tanulnak olvasni és írni angolul, a nyelvoktatás játékokon, dalokon és szituációkon alapul. Az oktatás hagyományos osztálykeretben történik. Az angol nyelvet és az informatikát, valamint az angol nyelven tanított tantárgyakat csoportbontásban tanítjuk.

Egy osztályunk körzeten kívüli, így szeretettel várjuk a körzetünkön kívül lakó gyermekeket is.

A 2005/2006-os tanévben alsó tagozaton a normál tantervű osztályokban hagyományőrző programot indítottunk, melynek keretein belül a jeles napokhoz kapcsolódó különböző népszokásokat elevenítjük fel.

Iskolánkban számos szakkör működik, a sportolni vágyók az ISK foglalkozásain mozoghatnak. A Dohnányi Zeneiskola oktatója zenei előképző foglalkozásokat tart, és zongoraórákat tart. A DÖK hangulatos szabadidős programokról gondoskodik, s minden évben megrendezzük a Kapocs Gálát, mely a szülőknek szóló művészeti szemle. Tanév végén egyhetes ún. erdei iskolában szerezhetnek új ismereteket alsó tagozatos tanulóink, a nyári szünidő alatt pedig táborozásra igyekszünk alkalmat teremteni. Iskolaújságunk, a negyedévenként megjelenő Gémkapocs, illetve az iskolarádió az aktuális hírekről tudósít.

Több nemzetközi iskolafejlesztési projektben vettünk részt, az ACES iskolája vagyunk. Londonba szervezett erdei iskolánk és nemzetközi projektjeink révén tanulóinknak kiváló lehetőségük nyílik az angol nyelv gyakorlására, és más népek kultúrájának megismerésére.

Az iskola előzetes megtekintésére lehetőség van a nyílt héten, ahol tájékoztatjuk a szülőket az iskolában folyó oktató-nevelő munkáról.

Kategória: Óvodák, iskolák

pdfAlapító okirat

OM azonosítót: OM 035252

Kategória: Óvodák, iskolák

pdfAlapító okirat

Iskolánk a Béke tér tőszomszédságában található. Barátságos hangulatú belső terei, árnyas udvara kellemes körülményeket biztosítanak a tanuláshoz.

Pedagógusaink a gyermekek személyiségének harmonikus fejlesztése érdekében egyaránt gondot fordítanak az értelmi, az érzelmi, az erkölcsi és a testi nevelésre. Emelt szintű oktatást folytatunk testnevelésből (1970 óta!) az 1-8. évfolyamon, évfolyamonként egy osztályban, angol és német nyelvből az 5-8. évfolyamon, évfolyamonként fél-fél csoportban. Emelt szintű testnevelési osztályainkban a speciális tantervi követelményeket több testnevelésórával, délutáni sportfoglalkozásokkal és szakági edzésekkel biztosítjuk. Ezek egyúttal a tehetséggondozást és az egészségnevelést is szolgálják. Diákjaink eredményes résztvevői a különböző szintű (kerületi, fővárosi, országos, sőt nemzetközi) versenyeknek. Intézményünk a Testnevelési Egyetem gyakorló iskolája.

Angolt, németet és informatikát – tanfolyami keretben – az 1. évfolyam második félévétől tanulhatnak a gyerekek. Idegen nyelvet és informatikát kötelezően a 4. évfolyamtól tanítunk. Az idegen nyelvet emelt szinten tanuló gyerekek számára a 8. évfolyam végén biztosítjuk a nyelvvizsga lehetőségét.
További kiemelt fontosságú nevelési-oktatási területeink: matematika, természetismeret, környezeti és egészségnevelés, művészeti nevelés, sport. A gyerekek képzését tehetséggondozó szakkörök, sportkörök és egyéb tanórán kívüli foglalkozások széles választékával is biztosítjuk, pl. iskolán kívüli tanítási („múzeumi”) napok, erdei iskola, nyári táborok, külföldi tanulmányutak.

Tárgyi feltételeink, modern számítás- és oktatástechnikai berendezéseink kiváló lehetőségeket kínálnak a korszerű ismeretek megszerzéséhez: jól felszerelt informatika szaktanterem, 14 ezer kötetes könyv- és médiatár, három tornaterem stb.

A 2015/16-os tanévben három első osztályt indítunk. Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében az elsős tanító nénik hosszabb előkészítő időszakkal, sok-sok játékos foglalkozással várják a kisdiákokat.

Kategória: Óvodák, iskolák

pdfAlapító okirat

A Kastélydombi Iskoláról:

A Kastélydombi Általános Iskola Pestszentimrén, jól megközelíthető központi helyen található. Jelenleg 403 gyermek második otthona, 19 osztályban, barátságos környezetben 42 pedagógus vezetésével folyik az oktatás.
A pestszentimrei iskolák közül elsőként nyertük el az öko-iskola címet. Célunk a környezettudatosság erősítése a gyermekekben.
Iskolánk alapfeladata a beiskolázási körzetünkbe tartozó gyermekek általános műveltségének megalapozása, a jó képességű gyermekek fejlesztése, tehetséggondozása, a hátránnyal induló tanulók felzárkóztatása. Az iskola fokozott figyelmet fordít a gyerekek érzelmi életének fejlesztésére, valamint a társas együttlét szabályainak megtanítására.
Fő célkitűzésünk a tanítás minőségi színvonalának, tárgyi- technikai feltételek szintjének emelése. 19 osztályterem, szaktanterem, öko terem, könyvtár, számítástechnika-, technika-, kerámia-, művészeti-, és tornaterem, valamint fizika- kémiai előadó és fejlesztő, orvosi szoba, és az idei tanévben átadott vadonatúj ÖKO-terem állrendelkezésünkre. Ebédlő és büfé segíti a gyermekek étkeztetését. Közvetlen környezetünk is folyamatosan szépül, fejlődik. EU előírásoknak megfelelő játszóterek várják a gyerekeket.
Programunkba beépült az uszodai oktatás a Kastélydombi Tanuszodában.
A szomszédos Kastélydombi Sportkastély programjai gazdagítják gyermekeink sportolási lehetőségeit.

Sajátosságaink:
Első osztályainkban az óvodából az iskolába való átmenetet segíti a kerületben elsőként iskolánkban beindított Paletta program
5-8. évfolyamon a magyar, a matematika oktatása nívócsoportokban valósul meg.
Felső tagozaton csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, technikát és számítástechnikát.
Emelt szintű angol nyelvoktatást biztosítunk. Minden második évben angol nyelvterületre tanulmányi utakat szervezünk. Év végén minden felsős tanulónk angol nyelvi (írásbeli és szóbeli) vizsgát tesz.
Testvériskolai kapcsolatot ápolunk a madagaszkári College La Lumiere International iskolával. Ennek keretében sokszínű és változatos programokat, projekteket biztosítunk a gyerekeknek.
Negyedik éve sikeresen működik a JAM (Junior Achivement) program.
A gyermekek felkészítése szakképzett pedagógusok segítségével napközi otthonos valamint tanulószobai keretek között valósul meg.
Pedagógusaink minőségi munkáját fejlesztő pedagógus, iskola-pszichológus, gyógytestnevelő segíti.
Iskolánk széles sport és szabadidős kínálatot biztosít. Minden évfolyamon  emelt óraszámú testnevelés oktatás folyik.
Sportolási lehetőségek: aerobik, akrobatikus rock and roll, foci, karate, kézilabda, kisiskolástorna, kosárlabda, röplabda, sakk, szivacskézilabda.
Iskolánkban jól működik a Diákönkormányzat.
Tanulóink számára rendszeresen szervezünk előadásokat meghívott előadóművészekkel, mozi- és színházlátogatást, kirándulást.
Az ÖKO-iskola környezettudatos nevelési program a gyakorlatban változatos iskolai és iskolán kívüli programok keretében valósul meg.
Szabadidős kínálatunk: mindlab, kerámiaklub, kis újságírók klubja, néptánc, origami klub, számítástechnika tanfolyam, színjátszó szakkör, kiskórus.
A Tébláb Művészeti Iskola a tanulóink részére néptánc foglalkozásokat szervez.
A Dohnányi Ernő Zeneiskola kihelyezett tagozataként az iskolánkban zenei előképzőt, furulya, fuvola, zongora, gitár oktatást biztosítunk.

Friss hírek >>

Kategória: Óvodák, iskolák

pdfAlapító okirat

Az iskola tanári kara 34 év alatt összetartó közösséggé kovácsolódott. A pedagógusok egységesen arra törekszenek, hogy a gyermekközpontú oktatási és nevelési programunk segítségével, barátságos és szeretetteljes környezetben minden tanuló adottságainak, képességeinek megfelelő oktatásban részesüljön. Délutánonként napközis vagy tanuló szobai foglalkozásokon segítünk tanulóinknak a házi feladat elkészítésében, a felkészülésben. A tanórán kívüli foglalkozásokon hatékonyan foglalkozunk a felzárkóztatásra szoruló és tehetséges gyermekekkel egyaránt. Logopédus, fejlesztő pedagógus, pszichológus segíti munkánkat.

Az OKÉV évenkénti kompetenciamérésének eredményeivel több környező iskolát megelőzünk. A 8. évfolyamosoknak minden évben ingyenes előkészítőt tartunk matematika és magyar tantárgyból, hogy minél sikeresebben írják meg a központi írásbeli felvételit. Diákjaink 80%-a nyer felvételt az általa első helyen megjelölt, érettségit adó középiskolába. Osztályzataink „értéktartók”, ezt bizonyítják a középiskolák visszajelzései volt diákjaink tanulmányi eredményeiről. A változó igényekhez alkalmazkodva pedagógusaink továbbképzéseken frissítik rendszeresen módszereiket.

Az alsó tagozat az iskola egy külön épületében, életkori sajátosságainak megfelelően berendezett, játékosan dekorált tantermekben tanul. A szülő választása esetén magasabb óraszámban tanulhatja gyermeke az angol, testnevelés, vizuális kultúra tantárgyakat. Minden tanévben szervezünk utazást angol nyelvterületre.

A 2015/2016-os tanévtől együttműködésben a Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémiaval iskolánk kosárlabda sportági osztályt indít fiúk és lányok részére körzeten kívüli beiskolázással. A képzés biztosítja a résztvevők továbbtanulását és egyesületben történő versenyszerű sportolását.

Alkalmassági vizsga időpontja: 2015. március 4. 16,30 és 2015. március 18. 16,30

Helye. Kondor Béla Általános Iskola

            1181 Kondor Béla sétány 7. ( A jelentkezők hozzanak magukkal sportöltözetet!)

Iskolánk kosárlabda csapata többször nyert kerületi és budapesti bajnokságot. Az 1-4. évfolyamon a mindennapos testnevelés mellett úszni is tanulnak diákjaink.

2007-től a „Kutyával a hatékony oktatásért” program működik iskolánkban.

Szakkörökön, tehetséggondozó foglalkozásokon hangszeres zenét (furulyát), informatikát, sportlövészetet, sakkot, labdarúgást, vállalkozási ismereteket (JAM) és néptáncot tanulhatnak a gyerekek.

Az iskola könyvtára az önművelődésen kívül helytörténeti óráknak, vetélkedőknek, író-olvasó találkozóknak ad helyet a számtalan iskolai verseny mellett. Könyvtárosunk a kölcsönzésen kívül színház-, múzeum-, Planetárium és egyéb látogatásokat is szervez.

A Dohnányi Ernő Zeneiskola kihelyezett tagozatán szolfézst, hangszeres zenét tanulhatnak a gyerekek. Gyógytestnevelésre is van iskolánkban lehetősége tanulóinknak.

Eredményes nevelői és pedagógiai munkánkat igazolja, hogy több kerületi, budapesti és országos verseny, pályázat nyertesei, helyezettjei diákjaink.

Diákönkormányzatunk számos hagyományőrző programmal színesíti iskolánk életét.Pályázati pénzből, minimális költségtérítéssel tartalmas programú nyári táborokat szervezünk az iskolában tanulóinknak. Minden évben több diákunk vesz részt a „Szeretve tanulni!” alapítvány által szervezett ingyenes balatoni táborozáson.

Intézményünk „nyitott iskola”, hiszen a szülői munkaközösségek negyedévenként írásbeli tájékoztatást kapnak elért eredményeinkről, jövőbeli terveiről. Évente több közös programot szervezünk a szülőkkel, legutóbb karácsonykor a tornateremben tartott Diótörő című előadáson, melyen iskolánk majdnem összes tanulója szerepelt, és élhetett át felülmúlhatatlan élményt több mint 400 nézővel együtt.

Fontosnak tartjuk az egészséges életmódra nevelést is. Minden évben a Katolikus Karitász közcélú szervezettel együtt rendeztünk egészségnapokat, drogprevenciós foglalkozásokat. 2010-ben iskolánk elnyerte az „Egészséges Munkahely” címet.

A tanári kar kiemelkedő nevelő-oktató munkáját 2011-ben Művelődésért-díjjal az önkormányzat, 2013-ban elismerő oklevéllel a minisztérium jutalmazta.

2014-ben igazgatónk Németh László-díjban részesült Balog Zoltán miniszter által, számos pedagógusunk a kerület kitüntetettje.

Legnagyobb elismerés azonban számunkra, hogy az elégedettségi felmérés eredménye alapján a szülők 93%-a pozitívan értékelte az iskolánkban folyó nevelő-oktató munkát.

Kategória: Óvodák, iskolák

1994 óta a Liliomkert Katolikus voda olyan keresztény nevelést biztosít a cseperedő gyermekek számára, amely kiegészíti a családok vallási nevelését.

Mottónk: " Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, és ha megöregszik, akkor sem tér el attól. "

A gyermekekkel végzett interjúk alapján szeretnénk röviden ismertetni, miért is szeretnek óvodába járni gyermekeink:

  • "én azért szeretek ebbe az óvodába járni, mert járhatunk úszni, meg lehet még korcsolyázni, és sokat tornázni, kirándulni."
  • "és még ha kedvünk van, járhatunk néptáncra, vagy aki nagyon szeretne járhat sakkozni és a versenyen még kupákat is lehet nyerni, és akinek ügyes a keze az kézműves foglalkozáson is barkácsolhat."
  • "és az óvodánkban még azt is szeretem, hogy az óvó nénik, dadus nénik, az anyukák énekkarban énekelnek és az óvodás műsorokon ők is szerepelnek."
  • "én meg azt is szeretem, hogy sokfelé visznek el bennünket kirándulni, meg az óvodába is sok néni és bácsi jön bennünket szórakoztatni."

·         "mindennap figyelnek arra az óvodában, hogy sok vitamint együnk, hogy egészségesek maradjunk."

"Ezt a sok gondoskodást megköszönjük nekik és a Jóistennek meg az ő fiának Jézusnak is a reggeli áhítatokon."
"Köszönetünket még azzal is ki lehet fejezni, hogy szófogadóak vagyunk, és amire tanítanak, azt megtesszük, például megbocsátunk egymásnak, nem beszélünk gorombán, mert az is fáj ám a lelkünknek!!!"
A gyermekek szavait azzal bővítenénk ki, hogy a 10 év alatt olyan hagyományaink vannak már, mint a tanévkezdő szüreti mulattság az óvoda udvarán, karácsonyi-tavaszi koncertek, amire a tőlünk elballagó, hangszeren játszó óvodásokat hívjuk meg előadóként. Jótékonysági esteket, havi szülői összejöveteleket tartunk. Évente két alaklommal az óvoda minden dolgozója egy 3-3 napos lelkigyakorlaton együtt vesz részt. Az óvoda dolgozóiból alakított "színtársulat" évente 3-4 alkalommal, színvonalas darabokkal szórakoztatja a gyerekeket.
Plébániánk papjai rendszeres jelenlétükkel is segítik a katolikus óvoda keresztény nevelését.

Kategória: Óvodák, iskolák

Óvodánk 2010. szeptember 1-tõl a Bp. XVIII. kerületi önkormányzattal együttmûködésben TÉRÍTÉSMENTESEN mûködik.

Kategória: Óvodák, iskolák

pdfAlapító okirat

A Pestszentimrei Ady Endre Általános Iskola Pestszentimre egyik legrégibb iskolája. Családias hangulatú, kiegyensúlyozott légkörű. Az iskola 2015-ben ünnepli alapítása 85. évfordulóját.

Az iskola 2014 tavaszán elnyerte Minősített referencia intézmény megtisztelő címet két referenciaterületen is:

Befogadó pedagógiai gyakorlat / integrációs pedagógiai program alkalmazásában mintaadó intézmény

Kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó feladatellátási hely

valamint felsőoktatási gyakorlóhely és mentoráló intézmény.


Iskolánkban minden tanulónak esélyt kívánunk adni szociális hátrányainak, részképesség zavarainak, tanulási nehézségeinek leküzdésére. Ugyanakkor a kiemelkedő képességű tanulóknak is segítséget nyújtunk tehetségük kibontakoztatására.


„Az iskola sajátos arculatára” jellemző a sajátos nevelési igényű (beszédfogyatékos) tanulók oktatása, valamint az idegen nyelv emelt óraszámú oktatása. A nyelvoktatás, az informatika és a technika tantárgyak tanítása csoportbontással történik.


Alsó tagozaton ún. logopédiai osztályok is működnek. Ide a Beszédvizsgáló Országos Szakértői Bizottság javaslata alapján nyerhetnek felvételt a tanulók. Fejlesztésük egyénileg vagy kis csoportban történik. A pedagógusok munkáját logopédusok, fejlesztő pedagógusok, gyógytestnevelők segítik. Ezekben az osztályokban is, mint a többi alsó tagozatos osztályban az olvasás tanítása hangoztató-elemző módszerrel történik.  


1-4. osztályokban iskolaotthonos formában történik a nevelés – oktatás. A tanítási órák és a szabadidős tevékenységek egységes szerkezeti keretben valósulnak meg.
5. és 6. évfolyamon napközi otthon, 7. és 8. osztályosoknak tanulószoba működik.

Kiemelt feladatunk a tehetséggondozás. A tanulók változatos szakköri munkában vehetnek részt: informatika, történelem, matematika, fizika, kémia, biológia, citera, képzőművész, tánc, német, angol, kerámia, tűzzománc, énekkar stb.

Tornatermünkben lehetőség van a különböző érdeklődési körnek megfelelő sportolásra: kosárlabda, röplabda, foci, karate, birkózás, íjászat várja az érdeklődőket.

Tehetséges tanulóink sikeresen szerepelnek a kerületi, budapesti és az országos versenyeken.

Sikeres a pályázati tevékenységünk. Nyertes pályázataink közül: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben (TÁMOP) „Az értől az óceánig” Referenciaprogram az esélyteremtő tudásmegosztásért (TÁMOP Referencia intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése), Comenius " Iskolai együttműködések " (nemzetközi), Zöld óvoda, zöld iskola, Útravaló (mentorálás, továbbtanulás),  

Hagyományos rendezvényeink közül: sport-és egészségnap, Föld napja, erdei iskolák itthon és német nyelvterületen, képzőművészeti tábor, Ady nap, Karácsonyi koncert.

Kategória: Óvodák, iskolák

Hír naptár

« Szeptember 2019 »
H K Sze Cs P Szo V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Csatlakozz közösségünkhöz